งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 1. ประเมินโอกาสเสี่ยงเบื้องต้นต่อภาวะหลอดเลือดเสื่อม
 2. บันทึกการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะโรคกลุ่ม Metabolic 2555
 3. ระบบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 4. ผลงาน PP Specific Group
 
 
 
 
ระบบ Data Center
 1. Hospital Profile
 2. แบบรายงาน สปสช. 0110 รง.5
 3. แบบรายงาน สปสช.สาขา 01
 4. โปรแกรมการแก้ไขสิทธิด้านรักษาพยาบาลของประชาชน
 5. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 6. โปรแกรมการแก้ไขสิทธิด้านรักษาพยาบาลของประชาชน (ปรับปรุงสิทธิ) Data Center
 
 
 
 
โครงการพิเศษ
 1. โครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 2. Emergency Claim Online (Emco)
 3. ระบบบันทึกข้อมูลด้านคุณภาพการรักษาของโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้และมะเร็งปอด
 
 
 
 
งานด้านอื่นๆ
 1. ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 2. ระบบการบันทึกรายงานเงินกองทุนและกิจกรรมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัด (Account 6,7)
 3. อนุกรรมการตรวจสอบรับข้อร้องเรียน
 4. ระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 5. รายงานการดำเนินงานบริหารงบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
 
 
 
 
Download
 1. โปรแกรมดาวน์โหลด(สปสช.ส่วนกลาง)
 2. เอกสารบรรยาย/ประชุม(สปสช.ส่วนกลาง)
 3. เอกสารบรรยาย/ประชุม(สปสช.เขต 12 สงขลา)
 
 
 
 
ระบบยา
 1. กองทุนยาและเวชภัณฑ์วัคซีน
 2. โปรแกรมยาจิตเวช
 3. โปรแกรมยา จ.2
 4. โปรแกรมยาต้านพิษ
 5. โปรแกรมยา clopidogrel
 6. สืบค้นรหัสยามาตรฐาน
 
 
 
 
การบริหารจัดการรายโรค
 1. ลงทะเบียนผู้ป่วยรายโรค (DMIS)
 2. โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์(NAP)
 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
 4. ลงทะเบียน Case manager เพื่อพัฒนาบุคลากร
 5. รายงานสถิติการลงทะเบียนผู้ป่วยรายโรค (DMIS)
 6. ระบบบริหารจัดการวัณโรค (DMIS-TB)
 7. ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ป่วยวัณโรค (TB DATA HUB)
 8. ระบบข้อมูลบริการผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)