รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา

 
     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

 
     
นิติกรรม/โครงการ

เอกสารนิติกรรม/เอกสารโครงการ

     
คู่มือต่างๆ

คู่มือเกี่ยวกับระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 
     
แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มขอ Username/Password หรือแบบฟอร์มอื่นๆ

 
     
โปรแกรมต่างๆ ในระบบ UC

ดาว์นโหลดโปรแกรม

     
หนังสือแจ้งหน่วยบริการ

หนังสือเชิญประชุม/แจ้ง/ชี้แจง สสจ.และหน่วยบริการ

 
     
เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารการประชุม/บรรยาย/ประกาศต่างๆ