วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉนับที่ 4 ปี 2560-2564

 
     
อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 12 สงขลา

 
     
อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขตพื้นที่ (อคม.) เขต 12 สงขลา

     
ประวัติความเป็นมา

ประวัติก่อตั้ง และความเป็นมา ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 
     
โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหาร ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่

 
     
บุคลากรสปสช.เขต 12 สงขลา

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา