ประกาศ ขั้นตอน กำหนดเวลา การคัดเลือก และสรรหาอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต ๑๒ สงขลา


ประกาศ ขั้นตอน กำหนดเวลา การคัดเลือก และสรรหาอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต ๑๒ สงขลา 

ผู้สนใจสมัคร/เสนอชื่อ

เพื่อรับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต ๑๒ สงขลา ปี ๒๕๕๘ 

สามารถยื่นใบสมัคร/เสนอชื่อ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน (วันที่ประทับตราบนซองจดหมาย เป็นวันส่งใบสมัคร) หรือติดต่อขอ

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 

๔๕๖/๒ ถนนเพชรเกษม

อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐

โทรศัพท์  ๐๗๔ ๒๓๓ ๘๘๘

โทรสาร ๐๗๔ ๒๓๕ ๔๙๔

http://songkhla.nhso.go.th

 

หรือติดต่อ

คุณนิธินาถ  ศิริเวช  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : ๐๘๙ ๘๗๐ ๐๖๗๙

e-mail : nithinat.s@nhso.go.th

คุณเจ๊ะอับดุลล่าห์  แดหวัน  หัวหน้ากลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชน และประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์  : ๐๘๙ ๘๗๐ ๐๖๗๘

e-mail : cheabdullah.d@nhso.go.th  

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน