เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562


เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 10 ตุลาคม 2561
 
เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาระบบการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการ ( MRA)
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
 
ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน