ธันวาคม 2017
  พฤ
(48)           01 02
(49) 03 04 05 06 07 08 09
(50) 10 11 12 13 14 15 16
(51) 17 18 19 20 21 22 23
(52) 24 25 26 27 28 29 30
(01) 31            
กุมภาพันธ์ 2018
  พฤ
(05)         01 02 03
(06) 04 05 06 07 08 09 10
(07) 11 12 13 14 15 16 17
(08) 18 19 20 21 22 23 24
(09) 25 26 27 28      

มกราคม 2018


ปฏิทิน สปสช.สาขาเขตพื้นที่ (สงขลา)พฤ
  01
คลิกดูรายละเอียดวันหยุด :: วันขึ้นปีใหม่
02
03
04
05
คลิกดูรายละเอียดดร.ทพ.วิรัตน์/อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
คลิกดูรายละเอียดขนิษฐา: ชี้แจง PPA โครงการ DHB
คลิกดูรายละเอียดสายันต์/ลาพักผ่อน
06
07 (สัปดาห์  02)
08
คลิกดูรายละเอียดประชุมคทง.CA colon เขต 12 สงขลา
09
คลิกดูรายละเอียดประชุมติดตามงานในพื้นที่สปสช.เขตของเลขาธิการ
คลิกดูรายละเอียดประชุมการพัฒนาผู้ตรวจสอบเวชระเบียนฯ
10
คลิกดูรายละเอียดประชุมติดตามงานในพื้นที่สปสช.เขตของเลขาธิการ
คลิกดูรายละเอียดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่/เข้ามาร้องเพลงอวยพรปีใหม่
11
คลิกดูรายละเอียดประชุม อปสข ครั้งที่ 1/2561
คลิกดูรายละเอียดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยน ผู้เกี่ยวข้องในการรับเ
คลิกดูรายละเอียดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยน ผู้เกี่ยวข้องในการรับเ
คลิกดูรายละเอียดภิญญาณี และจิราภรณ์/ประชุมติดตามการดำเนินงานโรคมะเร็ง
คลิกดูรายละเอียดดร.ทพ.วิรัตน์/ประชุมผู้บริหาร สปสช. เขต ครั้งที่ 1/2561
12
คลิกดูรายละเอียดดร.ทพ.วิรัตน์/อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
คลิกดูรายละเอียดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยน ผู้เกี่ยวข้องในการรับเ
คลิกดูรายละเอียดภิญญาณี และจิราภรณ์/ประชุมติดตามการดำเนินงานโรคมะเร็ง
13
14 (สัปดาห์  03)
คลิกดูรายละเอียดคุณปาริชาติ/อบรมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น
15
คลิกดูรายละเอียดอังคณา/ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียดคุณปาริชาติ/อบรมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น
16
คลิกดูรายละเอียดอบรมการพัฒนาผู้ตรวจสอบเวชระเบียน ชดเชยข่อเข่าเสื่อม
คลิกดูรายละเอียดฐานทิพย์/ประชุม The 2 nd Asia-Pacific Regional Consultation on PrEP Implementati
คลิกดูรายละเอียดอังคณา/ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียดประชุมชี้แจงและลงข้อมูลแผนงานกองทุนฯและแนวทางการดำเนินงาน (LTC) ปี 2561
คลิกดูรายละเอียดคุณปาริชาติ/อบรมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น
คลิกดูรายละเอียดดร.ทพ.วิรัตน์/บรรยาย แนวคิดราชประชาสมาสัยสู่แนวคิดประชารัฐ
17
คลิกดูรายละเอียดC2 จองห้องประชุม (Tele2 ด้านล่าง)
คลิกดูรายละเอียดประชุมชี้แจงและลงข้อมูลแผนงานกองทุนฯและแนวทางการดำเนินงาน (LTC) ปี 2561
คลิกดูรายละเอียดคุณปาริชาติ/อบรมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น
18
คลิกดูรายละเอียดดร.ทพ.วิรัตน์/อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่
คลิกดูรายละเอียดประชุมเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.ฯ รุ่นที่ 1(พัทลุง)
คลิกดูรายละเอียดประชุมชี้แจงและลงข้อมูลแผนงานกองทุนฯและแนวทางการดำเนินงาน(LTC) ปี 2561
คลิกดูรายละเอียดคุณปาริชาติ/อบรมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น
คลิกดูรายละเอียดคุณฐานทิพย์/อบรม"หลักสูตรเทคนิคการสอนงานเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ"
คลิกดูรายละเอียดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานด้วยกระบวนการ PDCA
19
คลิกดูรายละเอียดดร.ทพ.วิรัตน์/อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
คลิกดูรายละเอียดประชุมเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.ฯ รุ่นที่ 2(สตูล)
คลิกดูรายละเอียดคุณวันชัย/ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียดประชุมชี้แจงและลงข้อมูลแผนงานกองทุนฯและแนวทางการดำเนินงาน (LTC) ปี 2561
คลิกดูรายละเอียดคุณปาริชาติ/อบรมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น
คลิกดูรายละเอียดคุณฐานทิพย์/อบรม"หลักสูตรเทคนิคการสอนงานเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ"
คลิกดูรายละเอียดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานด้วยกระบวนการ PDCA
20
คลิกดูรายละเอียดดร.ทพ.วิรัตน์/อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่
คลิกดูรายละเอียดคุณปาริชาติ/อบรมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น
21 (สัปดาห์  04)
คลิกดูรายละเอียดดร.ทพ.วิรัตน์/อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่
คลิกดูรายละเอียดคุณปาริชาติ/อบรมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น
22
คลิกดูรายละเอียดคุณวันชัย/ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียดฐานทิพย์/จัดประชุมเอดส์ ฟ้าสีรุ้่ง
คลิกดูรายละเอียดประชุมชี้แจงและลงข้อมูลแผนงานกองทุนฯและแนวทางการดำเนินงาน (LTC) ปี 2561
คลิกดูรายละเอียดคุณปาริชาติ/อบรมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น
คลิกดูรายละเอียดประชุมคทงวิเคราะห์ข้อร้องเรียน_อนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
คลิกดูรายละเอียดสุนิสา/ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียดประชุมมหกรรมสุขภาพปฐมภูมิและคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
คลิกดูรายละเอียดวรรนิสา/ลาพักผ่อน
23
คลิกดูรายละเอียดAudit รองเท้าเบาหวาน
คลิกดูรายละเอียดประชุมชี้แจงและลงข้อมูลแผนงานกองทุนฯและแนวทางการดำเนินงาน (LTC) ปี 2561
คลิกดูรายละเอียดคุณปาริชาติ/อบรมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น
คลิกดูรายละเอียดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานด้วยกระบวนการ PDCA
คลิกดูรายละเอียดสุนิสา/ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียดวรรนิสา/ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียดนายเจ๊ะอับดุลล่าห์/เป็นวิทยากรประชุมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิ
24
คลิกดูรายละเอียดประชุม อคม ครั้งที่ 1/ 2561
คลิกดูรายละเอียดAudit รองเท้าเบาหวาน
คลิกดูรายละเอียดประชุมชี้แจงและลงข้อมูลแผนงานกองทุนฯและแนวทางการดำเนินงาน (LTC) ปี 2561
คลิกดูรายละเอียดคุณปาริชาติ/อบรมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น
คลิกดูรายละเอียดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานด้วยกระบวนการ PDCA
คลิกดูรายละเอียดสุนิสา/ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียดนายเจ๊ะอับดุลล่าห์/เป็นวิทยากรประชุมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิ
25
คลิกดูรายละเอียดประชุมเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.ฯ รุ่นที่ 3(สงขลา)
คลิกดูรายละเอียดภรชุลี/ประชุมพิจารณา ไต
คลิกดูรายละเอียดประชุมชี้แจงและลงข้อมูลแผนงานกองทุนฯและแนวทางการดำเนินงาน (LTC) ปี 2561
คลิกดูรายละเอียดคุณปาริชาติ/อบรมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น
คลิกดูรายละเอียดสุนิสา/ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียดอบรมการบริหารจัดการการปฏิบัติงานด้านพัสดุฯ
26
คลิกดูรายละเอียดดร.ทพ.วิรัตน์/อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
คลิกดูรายละเอียดประชุมเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.ฯ รุ่นที่ 4(ตรัง)
คลิกดูรายละเอียดประชุมชี้แจงและลงข้อมูลแผนงานกองทุนฯและแนวทางการดำเนินงาน (LTC) ปี 2561
คลิกดูรายละเอียดคุณปาริชาติ/อบรมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น
คลิกดูรายละเอียดอบรมการบริหารจัดการการปฏิบัติงานด้านพัสดุฯ
27
คลิกดูรายละเอียดคุณปาริชาติ/อบรมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น
28 (สัปดาห์  05)
29
คลิกดูรายละเอียดประชุมเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.ฯ รุ่นที่ 5(นราธิวาส)
คลิกดูรายละเอียดนางนิธินาถ/ประชุมเพื่อเตรียมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา
คลิกดูรายละเอียดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนิงาน LTC
30
คลิกดูรายละเอียดประชุมเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.ฯ รุ่นที่ ุ6(ยะลา)
คลิกดูรายละเอียดฐานทิพย์/ประชุม RAC
คลิกดูรายละเอียดประชุมชี้แจงและลงข้อมูลแผนงานกองทุนฯและแนวทางการดำเนินงาน (LTC) ปี 2561
31
คลิกดูรายละเอียดประชุมเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.ฯ รุ่นที่ 7(ปัตตานี)
คลิกดูรายละเอียดประชุมชี้แจงและลงข้อมูลแผนงานกองทุนฯและแนวทางการดำเนินงาน (LTC) ปี 2561
คลิกดูรายละเอียดฐิติรัตน์ ปิยะสุวรรณ/ติดตามการดำเนินงานมานิ